REGULAMIN MONITORINGU - ZKiW Rudno

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie

1. Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady właściwego stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ul. Szkolna 4, 83-121 Rudno.

2. Definicje:
a) Administrator Danych Osobowych (ADO) – Dyrektor Zespołu Kształcenia
i Wychowania w Rudnie.
b) Administrator Systemu Monitoringu Wizyjnego – osoba której zlecono konserwację oraz naprawę systemu monitoringu.
c) Inspektor Ochrony Danych – Osoba zgłoszona przez ADO do Urzędu Ochrony Danych.
d) Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się.
e) Osoba upoważniona – Osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora
w zakresie monitoringu wizyjnego.
f) Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu.
g) Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu.

3. Cel stosowania monitoringu:
Prowadzimy monitoring wizyjny w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie
w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób znajdujących się na terenie ZKiW w Rudnie,
b) zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Zespołu, w tym zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i aktom wandalizmu,
c) nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie Zespołu.

4. Forma monitoringu:
Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie Zespołu. Kamery takie zamontowane zostały zarówno na terenie wokół budynków Zespołu jak i w samej Szkole. Zarówno obszar, jak też teren zewnętrzny, w których zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz komunikatu zawierającego informację o monitorowaniu terenu. Piktogramy takie zamieszczone są przy wszystkich wejściach na obszar objęty monitoringiem.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:
a) wizerunek osób fizycznych,
b) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,
c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
d) nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren szkoły.

6. Obszar objęty monitoringiem oraz pomieszczenia wyłączone:
Obszar objęty monitoringiem:
a) pomieszczenia szkolne – korytarze,
b) teren wokół szkoły.
Obszar wyłączony z monitoringu:
a) sale zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) pomieszczenia w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
c) pomieszczenia przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pracowników,
d) pomieszczenia higienicznosanitarne,
e) gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnie i przebieralnie.
Monitoring w wymienionych pomieszczeniach można stosować jeśli jego obecność jest podyktowana względem istniejącego zagrożeniem dla realizacji celu określonego w  Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r w art 108a. – zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia.

7. Czas przechowywania i udostępnianie:
Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 90 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały.
Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym pracownikom jednostki prowadzącej ZKiW w Rudnie jako organizatora publicznego nauczania, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.

8. Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu:
W celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych zapisanych w systemie monitoringu zapewnia się:
a. Wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych,
b. Zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych,
c. Stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.

9. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:
Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
b) żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,
c) żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO,
d) żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art.  18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
f) przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art.. 20 RODO.
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych ZKiW w Rudnie, bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub też w związku ze złożoną skargą.

10. Podstawa prawna:
a) art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016r.),
b) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.),
c) art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),
d) art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182).
e) Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r., nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych





Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego