Regulamin monitoringu

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie
1. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin określa zasady właściwego stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ul. Szkolna 4, 83-121 Rudno.
2. Definicje:

a) Administrator Danych Osobowych (ADO) – Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

b) Administrator Systemu Monitoringu Wizyjnego – osoba której zlecono konserwację oraz naprawę systemu monitoringu.

c) Inspektor Ochrony Danych – Osoba zgłoszona przez ADO do Urzędu Ochrony Danych.

d) Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się.

e) Osoba upoważniona – Osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratoraw zakresie monitoringu wizyjnego.

f) Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu.

g) Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu.
3. Cel stosowania monitoringu: Prowadzimy monitoring wizyjny w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudniew celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób znajdujących się na terenie ZKiW w Rudnie,

b) zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Zespołu, w tym zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i aktom wandalizmu,

c) nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie Zespołu.
4. Forma monitoringu: Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie Zespołu. Kamery takie zamontowane zostały zarówno na terenie wokół budynków Zespołu jak i w samej Szkole. Zarówno obszar, jak też teren zewnętrzny, w których zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz komunikatu zawierającego informację o monitorowaniu terenu. Piktogramy takie zamieszczone są przy wszystkich wejściach na obszar objęty monitoringiem.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

a) wizerunek osób fizycznych,

b) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,

c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,

d) nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren szkoły.
6. Obszar objęty monitoringiem oraz pomieszczenia wyłączone: Obszar objęty monitoringiem:

a) pomieszczenia szkolne – korytarze,

b) teren wokół szkoły. Obszar wyłączony z monitoringu:

a) sale zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b) pomieszczenia w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

c) pomieszczenia przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pracowników,

d) pomieszczenia higienicznosanitarne,

e) gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnie i przebieralnie.

Monitoring w wymienionych pomieszczeniach można stosować jeśli jego obecność jest podyktowana względem istniejącego zagrożeniem dla realizacji celu określonego w  Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r w art 108a. – zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia.
7. Czas przechowywania i udostępnianie: Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 90 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały. Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym pracownikom jednostki prowadzącej ZKiW w Rudnie jako organizatora publicznego nauczania, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.
8. Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu: W celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych zapisanych w systemie monitoringu zapewnia się:

a. Wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych,

b. Zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych,

c. Stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.
9. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony: Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,

b) żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,

c) żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO,

d) żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art.  18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,

f) przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art.. 20 RODO. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych ZKiW w Rudnie, bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub też w związku ze złożoną skargą.
10. Podstawa prawna:

a) art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016r.),b) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.),c) art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),d) art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182).e) Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r., nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Możliwość komentowania została wyłączona.